Algemene

Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Upper Marketing
Goeseelsstraat 27
4817 MV Breda

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Basic Marketing Breda B.V, meestal bekend en handelend onder de naam Upper Marketing. In de rest van dit document zal worden verwijzen naar Upper Marketing, waarmee we doelen op Basic Marketing B.V.

Algemene voorwaarden zijn vaak niet zo leuk om te lezen en bevatten veel stoffige juridische termen. Ondanks dat we staan voor duidelijkheid en transparantie, ontkomen we helaas niet aan deze formele en juridische taal. Toch hebben we in dit document geprobeerd alles zo goed en duidelijk mogelijk te verwoorden, zodat je weet met welke afspraken we samen tot iets moois komen.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten die we vanuit Upper Marketing leveren. Tenzij we natuurlijk schriftelijk iets anders overeen zijn gekomen. In dat geval is de schriftelijke afspraak altijd leidend.

In onze offertes, voorstellen en op de website verwijzen we regelmatig naar deze Voorwaarden. We gaan er met deze verwijzingen vanuit dat je kennis hebt genomen, of in ieder geval hebt kunnen nemen van dit document. Wanneer een offerte of voorstel akkoord is en er diensten van Upper Marketing worden afgenomen, ben je, zonder schriftelijke afwijking, automatisch akkoord gegaan met deze voorwaarden.

Met een Opdrachtgever bedoelen we de natuurlijke of rechtspersoon met wie Upper Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Upper Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

1. Aanbieding en acceptatie
1.1. Alle offertes, prijsopgaven en voorstellen die door Upper Marketing schriftelijk dan wel mondeling worden gedaan zijn vrijblijvend.

1.2. Na een akkoord op een offerte, prijsopgave of voorstel – dit kan zowel door ondertekening van het voorstel als door een bevestiging via de mail – is de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Upper Marketing tot stand gekomen.

1.3. Offertes, prijsopgaven en voorstellen door Upper Marketing blijven maximaal 30 dagen geldig. Facturering vindt meestal maandelijks plaats bij doorlopende opdrachten, of achteraf bij eenmalige projecten. Bij langdurige projecten spreken we tussentijdse betaalmomenten af. Facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen betaald te worden. We waarderen het wanneer de betalingen vlot na factuurdatum worden betaald.

1.4. Soms blijkt gedurende een project dat gemaakte afspraken beter aangepast kunnen worden. Dit is mogelijk, maar dan moet dit door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.

1.5. Een offerte, prijsopgave of voorstel waarin meerdere producten of diensten zijn opgenomen verplicht Upper Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Simpel gezegd; als een offerte, prijsopgave of voorstel uit meerdere onderdelen is opgebouwd, is het niet mogelijk om slechts één of enkele onderdelen tegen de genoemde prijs af te nemen. Dit komt doordat de prijzen en urenschattingen zijn gemaakt op basis van het totaal van de in de offerte, prijsopgave of voorstel genoemde onderdelen. Toch kiezen we er regelmatig voor de prijzen los te benoemen. Dit doen we voornamelijk om transparant te zijn in hoe onze werkzaamheden worden opgebouwd.

1.6. Offertes, prijsopgaven of voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Natuurlijk blijven we graag samenwerken, maar het kan zijn dat de prijzen anders zijn als bij een eerdere opdracht.

2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Upper Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2. Marketing is een breed begrip, waardoor we (helaas) niet alle kennis zelf in huis hebben. Sommige opdrachten vragen inzet van derden. Wanneer wij denken dat het voor een bepaalde opdracht beter is om een externe in te schakelen is dat mogelijk. Als klant merk je daar niets van.

2.3. Sommige opdrachten vereisen informatie vanuit de Opdrachtgever. Wanneer deze informatie of gegevens niet tijdig worden aangeleverd, kunnen wij niet aan de slag en kan het zijn dat we een in het voorstel afgesproken deadline niet halen. Natuurlijk doen we er alles aan om dit te voorkomen, maar Upper Marketing kan voor deze vertraging niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

2.4. Basic Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat informatie vanuit de opdrachtgever niet juist of onvolledig was. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er afbeeldingen of teksten door Opdrachtgever worden aangeleverd en door Upper Marketing worden gebruikt, waarvoor Opdrachtgever niet de juiste rechten bleek te hebben.

2.5. Opdrachtgever vrijwaart Upper Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

3. Duur en beëindiging
3.1. Upper Marketing levert een aantal producten waar het mogelijk kan zijn dat de Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt. Eventuele problemen die zich voordoen door deze aanpassingen, komen niet voor rekening en risico van Upper Marketing. Uiteraard lossen wij deze problemen op, of geven we advies. Deze uren worden in rekening gebracht.

3.2. Wanneer Opdrachtgever zich niet aan de afspraken houdt, heeft Upper Marketing het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.3. Ook wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, mag Upper Marketing de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4. Levering en levertijd
4.1. Upper Marketing gaat na akkoord van de opdracht en na ontvangst van de benodigde gegevens, binnen de afgesproken termijn de overeengekomen producten en diensten leveren.

4.2. Mocht Upper Marketing onverhoopt niet binnen de afgesproken levertijd aan de afgesproken verplichtingen voldoen, kan Upper Marketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld. Hierbij krijgt Upper Marketing nog minimaal 14 dagen om eventuele problemen te verhelpen en alsnog aan de afgesproken verplichtingen te voldoen.

5. Overmacht
5.1. Upper Marketing is niet aansprakelijkheid wanneer Upper Marketing als gevolg van overmacht niet kan voldoen aan wat is afgesproken.

5.2. In het geval dat de overmacht waardoor de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd slechts tijdelijk is, zal Upper Marketing direct wanneer het weer mogelijk is zich inspannen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Wanneer we samen afspreken dat uitvoering van de overeenkomst verder geen zin heeft of moet worden aangepast, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Als er door Upper Marketing al diensten waren opgeleverd, worden deze alsnog in rekening gebracht.

5.3 Upper Marketing werkt grotendeels met digitale producten. Ondanks inspanningen die we leveren om onze producten zo betrouwbaar mogelijk op te leveren, kunnen we niet uitsluiten dat soms de techniek ons in de steek kan laten. Naast onze eigen controles, zullen we eventuele geconstateerde problemen zo snel als mogelijk proberen op te lossen. Upper Marketing kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade van deze vorm van technisch falen.

6. Prijzen
6.1. Upper Marketing levert diensten aan bedrijven en organisaties. Al onze prijzen worden daarom exclusief BTW gecommuniceerd.

6.2. Upper Marketing heeft het recht om jaarlijks de tarieven te verhogen met het CPI (Consumenten Prijs Index), dit om de inflatie te corrigeren.

6.3. Wanneer tarieven wijzigen, buitenom de jaarlijkse verhoging vanuit het CPI, zal Upper Marketing dit minimaal 30 dagen voorafgaand aan de prijswijziging aan Opdrachtgever laten weten. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht om het contract vanaf de datum waarop de prijsverhoging ingaat te ontbinden.

7. Betaling
7.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de Opdrachtgever en Upper Marketing is de Opdrachtgever betaling verplicht. Facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen betaald te worden. We waarderen het wanneer de betalingen vlot na factuurdatum worden betaald.

7.2. Wanneer facturen niet binnen de afgesproken termijn worden betaald, mag Upper Marketing de overige werkzaamheden stopzetten totdat de openstaande facturen zijn betaald.

7.3. Op het moment dat na een tweede herinnering een factuur nog niet door Opdrachtgever is voldaan, mag Upper Marketing kosten voor incasso in rekening brengen. Voor de kosten van de incasso gebruiken we het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

7.4. Het is vervelend als een factuur niet klopt. Helaas kan dit in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Mocht Opdrachtgever van mening zijn dat het bedrag niet juist is, horen we dit graag uiterlijk binnen 14 dagen. Indien de factuur onjuist bleek, wordt er een nieuwe opgesteld en verstuurd.

7.5. Wanneer Opdrachtgever om wat voor reden dan ook te veel of te weinig heeft overgemaakt, wordt het verschil z.s.m. overgemaakt door betreffende partij of verrekend met een volgende factuur.

7.6. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten op het moment dat alle facturen zijn betaald.

8. Copyright/intellectuele eigendommen
8.1. Het eigendom van door Upper Marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef-) ontwerpen blijven volledig bij Upper Marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Upper Marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Upper Marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen vergoeding in rekening te brengen.

8.2. Upper Marketing mag tijdens een project of opdracht opgedane kennis ook bij anderen gebruiken, maar zal hierbij uiteraard geen vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever kenbaar maken of delen.

8.3. Alles wat Upper Marketing maakt mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Upper Marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Soms is Upper Marketing afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar we weinig of geen invloed op hebben. We kunnen in dat geval door Opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook. Ook gevolgschade doordat Upper Marketing niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan Upper Marketing niet aansprakelijk voor worden gesteld.

9.2. Als Upper Marketing iets verkeerd doet in de nakoming van de overeenkomst is Upper Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Upper Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3. Opdrachtgever accepteert dat Upper Marketing niet aansprakelijk is voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen als gevolg van schade die is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Upper Marketing.

9.4. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Upper Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.5. Upper Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht.

9.6. De Opdrachtgever moet Upper Marketing, liefst zo snel mogelijk, schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in Opdrachtgevers gegevens. Wanneer hierdoor bijvoorbeeld producten of diensten naar een verkeerd adres worden gestuurd, kan Basic Marketing hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

9.7. Upper Marketing is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld. Dit geldt niet voor geleverde diensten, omdat Opdrachtgever ervanuit mag gaan dat deze goed zijn. Voor producten, is dit voor Upper Marketing echter niet te garanderen, omdat we daar geen invloed hebben de kwaliteit van de levering.

10. Buitengebruikstelling
10.1. Upper Marketing mag wanneer de Opdrachtgever de facturen niet betaalt, of in strijd handelt met deze voorwaarden, een geleverd product (tijdelijk) buiten werking stellen. Upper Marketing zal opdrachtgever hier vooraf van op de hoogte stellen.

10.2. Ook wanneer een product (tijdelijk) buiten werking wordt gesteld, blijft de betalingsverplichting actief.

10.3. Op het moment dat Opdrachtgever de factuur heeft betaald, zal Upper Marketing de buiten werking gestelde dienst zo snel als mogelijk weer in werking stellen.

11. Overdracht van rechten en plichten
11.1. Upper Marketing mag hun rechten of plichten voortvloeiend uit de gesloten overeenkomsten overdragen aan een derde partij, mits deze onder dezelfde voorwaarden dezelfde diensten blijft leveren.

12. Reclamatie
12.1. Als de Opdrachtgever niet tevreden is met de door Upper Marketing geleverde producten of diensten, moet dit uiterlijk 14 dagen na levering worden gemeld. Alleen dan wordt beoordeeld of er kosteloos aanpassingen worden verricht binnen de betreffende overeenkomst.

12.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Beheer Google Ads-accounts en andere advertentieplatforms
13.1 Wanneer Upper Marketing voor Opdrachtgever werkt aan advertentiecampagnes, zullen deze diensten verricht worden vanuit het account van Opdrachtgever of het daaraan gekoppeld account van Upper Marketing. Als er nog geen account aangemaakt is, dient Opdrachtgever dit zelf aan te maken. Upper Marketing schiet nooit enig advertentiebudget voor.

13.2 Wanneer opdrachtgever de benodigde accounts niet goed heeft ingericht, waardoor er niet gestart kan worden met de advertentiecampagne en/of het beheer, ontslaat die de Opdrachtgever niet van de betaalverplichting.

13.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde toestemming voor onder meer het plaatsen van tracking cookies en advertentie cookies.

14. Privacy
14.1 Wij verwerken (persoons)gegevens op zorgvuldige manier, volgens inachtneming van wet- en regelgeving (AVG).

14.2 Wanneer Opdrachtgever (persoons)gegevens deelt met Upper Marketing, gaan wij ervan uit dat deze verzameling rechtmatig is.

15. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
15.1 Wanneer Opdrachtgever en Upper Marketing in samenspraak niet uit een conflict lijken te komen, zal een geschil worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.

15.2 Op elke overeenkomst tussen Upper Marketing en Opdrachtgever is alleen het Nederlands recht van toepassing.

Test